Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.            úvodní ustanovení

1.1         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) jsou vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností Shining Agency s.r.o., IČ: 17299896, se sídlem na adrese Vinecká 1, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 369589 (dále „poskytovatel“).

1.2         Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a objednatelem (jak je definován v odst. 1.7 obchodních podmínek níže) distančním způsobem za použití prostředků komunikace na dálku, a to zejména prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce poskytovatele dostupné na internetové adrese www.selfbuildingcamp.cz (dále jen „webové stránky“), prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím telefonu.

1.3         Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Případná odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4         Okamžikem uzavření smlouvy nahrazuje smlouva a tyto obchodní podmínky veškerou předchozí komunikaci smluvních stran.

1.5         Obchodní podmínky i smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.6         Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách v den uzavření smlouvy. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Případná změna/doplnění obchodních podmínek však nemá vliv na práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7         Pro účely těchto obchodních podmínek i samotné smlouvy znamenají níže uvedené pojmy následující:

  • služby znamenají souhrn všech služeb poskytovaných poskytovatelem dle aktuální nabídky uvedené a detailně popsané na webových stránkách;
  • kurz znamená konkrétní službu nabízenou poskytovatelem, která je předmětem smlouvy, přičemž bližší informace, zejména termín konání, cena a bližší obsah kurzu, jsou uvedeny na webových stránkách;
  • objednatel je (i) fyzická osoba, která uzavírá smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo (ii) fyzická osoba, která uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo (iii) právnická osoba uzavírající smlouvu;
  • klient je fyzická osoba starší 18 let, která je plně psychicky i fyzicky způsobilá k účasti na kurzu a zodpovědná za své fyzické, mentální a jiné zdraví, a která je zároveň objednatelem nebo pro kterou objednatel kurz kupuje;
  • ceník znamená ceník služeb poskytovatele dostupný na webových stránkách nebo dohodnutý mezi smluvními stranami individuálně.

1.8         Je-li klientem osoba odlišná od objednatele, je objednatel povinen zajistit, že se klient seznámí s obchodními podmínkami, včetně upozornění a pokynů poskytovatele a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

2.            KONTAKTNÍ ÚDAJE poskytovatele

2.1         Kontaktní údaje poskytovatele jsou následující:

(i)                 sídlo společnosti poskytovatele: Vinecká 1, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav

(ii)               adresa pro doručování písemností: Naďa Chaloupková, Národní 184, Trutnov 541 01

(iii)             bankovní spojení:       č. ú. 123-7888440237/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

(iv)             webové stránky:         www.selfbuildingcamp.cz

(v)               telefon:                       +420 605 043 052

(vi)             email:                         info@selfbuildingcamp.cz

(vii)           datová schránka:        fstg72r

3.            Upozornění a vyloučení odpovědnosti

3.1         Každý klient se účastní kurzu na vlastní riziko.

3.2         Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s kurzem a účastí na něm, včetně nerespektování pravidel, doporučení či pokynů poskytovatele.

3.3         Uzavřením smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele/klienta a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. V případě, že je klientem osoba odlišná od objednatele, objednatel se výslovně zavazuje klienta o tomto ustanovení obchodních podmínek detailně informovat.

3.4         Objednatel bere na vědomí, že určité prvky kurzu probíhají formou aktivního dynamického pohybu. Poskytovatel tímto upozorňuje, že je nezbytné, aby klient přizpůsobil své chování a intenzitu cvičení svému zdravotnímu stavu a kondici, aby nedošlo k újmě na jeho zdraví, a aby v případě potřeby použil poskytnutou ochranou pomůcku. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu či újmu na zdraví účastníků kurzu. V případě, že je klientem osoba odlišná od objednatele, objednatel se výslovně zavazuje klienta o tomto ustanovení obchodních podmínek detailně informovat.

3.5         Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Objednatel nesmí při využívání webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a užívat webové stránky nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4.            INFORMACE O SLUŽBÁCH

4.1         Webové stránky obsahují zejména základní informace o poskytovateli a popis poskytovatelem nabízených služeb, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb (kurzů) a jejich detailního popisu.

4.2         Ceník uvedený na webových stránkách obsahuje konečné ceny včetně všech souvisejících poplatků. Poskytovatel není plátcem DPH a ceny služeb tak neobsahují informaci o výši DPH.

4.3         Nabídka služeb a ceník zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách. Informace o službách anebo jejich ceně uváděné na webových stránkách jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, přičemž za zjevnou chybu bude považována např. cena kurzu, která bude zjevně odlišná a nesprávná a bude se výrazně odlišovat od srovnatelné ceny obdobného kurzu běžně nabízeného poskytovatelem. Poskytovatel bude objednatele informovat o této skutečnosti bezodkladně po jejím zjištění. Toto ustanovení však nevylučuje uzavření smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

4.4         Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel s objednatelem jinak.

4.5         Veškeré služby jsou poskytovány v českém jazyce.

5.            Objednávka a UZAVŘENÍ SMLOUVY

5.1         Smlouva je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webových stránek poskytovatele nebo prostřednictvím emailové či telefonické komunikace, případně také osobně po předchozí elektronické komunikaci.

5.2         Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) hradí objednatel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.3         Způsoby objednání kurzu:

(i)                 objednatel vyplní kontaktní formulář na webových stránkách, kde uvede své jméno a emailovou adresu, eventuálně dle své volby telefonní číslo (lze uvést do poznámky) a zvolený kurz. Poskytovatel následně kontaktuje objednatele emailem, případně telefonicky, a zašle mu emailem návrh objednávky kurzu. Bude-li objednatel chtít zakoupit kurz, vyplní objednávku a zašle ji na emailovou adresu poskytovatele.

(ii)               objednatel vyplní objednávkový formulář na webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném kurzu, způsobu úhrady ceny za kurz        a identifikační údaje objednatele (zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo), eventuálně identifikační údaje klienta (dále společně jen „objednávka“). Před odesláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat případné chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednatel je povinen uvádět pravdivé, úplné, přesné a správné údaje. Závazná objednávka bude odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

5.4         Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné a objednatel odesláním objednávky tuto správnost potvrzuje. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávce/objednávkovém formuláři a potvrzení objednatele, že se seznámil s obchodními podmínkami.

5.5         Po obdržení objednávky zašle poskytovatel objednateli automatické potvrzení o této skutečnosti na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce. Toto potvrzení se však nepovažuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky poskytovatele a pravidla zpracování a ochrany osobních údajů.

5.6         Smlouva je uzavřena a stává se účinnou až po přijetí objednávky poskytovatelem a zaplacením zálohy ve výši 50 % ceny kurzu (dále jen „záloha“) objednatelem, resp. zaplacením celé částky ceny kurzu, pokud objednatel zvolí úhradu ceny jedinou platbou (viz. odst. 6.3 obchodních podmínek). Následně zašle poskytovatel objednateli kopii smlouvy včetně obchodních podmínek a pravidel zpracování a ochrany osobních údajů na email objednatele uvedený v objednávce.

5.7         Zakoupená služba bude plněna (tedy kurz se bude konat) v místě a termínu specifikovaném v objednávce. Náklady na dopravu do místa konání kurzu a zpět nese v plné výši klient.

5.8         Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné. Objednatel může zrušit objednávku do okamžiku, než mu je doručeno oznámení o přijetí objednávky. Zrušení objednávky může objednatel zaslat emailem zaslaným na emailovou adresu poskytovatele, případně telefonicky na telefonní číslo poskytovatele (viz. odst. 2.1 obchodních podmínek).

5.9         V případě, že došlo ke zjevné chybě ve smyslu odst. 4.3 obchodních podmínek při uvedení ceny kurzu na webových stránkách nebo v průběhu objednávání kurzu, není poskytovatel povinen poskytnout kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že objednateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje objednatele o chybě bezodkladně po jejím zjištění a zašle objednateli na jeho emailovou adresu aktualizovaný návrh objednávky kurzu. Smlouva je pak uzavřena a stává se účinnou po přijetí aktualizované objednávky poskytovatelem a zaplacením aktualizované zálohy/ceny objednatelem.

5.10       Poskytovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu v programu či časovém schématu kurzu a na změnu termínu konání kurzu z vážných a mimořádných důvodů (např. nemoc lektora, havárie, kalamita, organizační důvody, aj.). O takových skutečnostech objednatele neprodleně informuje.

5.11       Objednatel na sebe podpisem smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.            PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1         Úhradu zálohy, doplatku či celé ceny kurzu je možné provést bezhotovostně převodem na účet poskytovatele vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 123-7888440237/0100.

6.2         Objednatel při bezhotovostní platbě uvede variabilní symbol platby, který mu byl zaslán poskytovatelem a do zprávy pro příjemce uvede své jméno a příjmení.

6.3         Cena kurzu může být uhrazena buď:

(i)                 v plné výši jednou platbou, přičemž splatnost ceny je v takovém případě ve lhůtě 3 dnů od odeslání objednávky poskytovateli; nebo

(ii)               ve dvou splátkách, přičemž první splátku představuje platba zálohy ve smyslu odst. 5.6 obchodních podmínek, která je splatná ve lhůtě 3 dnů od odeslání objednávky poskytovateli, a druhou splátku představuje doplatek ve výši 50 % ceny kurzu (dále jen „doplatek“), přičemž doplatek je splatný ve lhůtě 14 dnů od odeslání objednávky poskytovateli.

6.4         Objednatel bere na vědomí, že celá částka ceny za kurz musí být uhrazena nejpozději 14 dnů před začátkem konáním příslušného kurzu, není-li mezi smluvními stranami domluveno jinak.

6.5         Záloha, její doplatek či celá cena kurzu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený účet poskytovatele.

6.6         Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad – fakturu a zašle jej na emailovou adresu objednatele jako přílohu emailu nebo formou odkazu na stažení, s čímž objednatel souhlasí.

7.            ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNO POPLATKY

7.1         Pokud je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má objednatel, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, právo odstoupit od smlouvy (s výjimkou případu uvedeného v odst. 7.2 těchto obchodních podmínek) bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Tato lhůta je dodržena, pokud je zpráva o odstoupení či formulář pro odstoupení od smlouvy odeslán poskytovateli do konce uvedené lhůty. Formulář pro odstoupení od smlouvy objednatelem – spotřebitelem je součástí těchto obchodních podmínek jakožto příloha č. 1.

7.2         Objedná-li objednatel kurz v termínu, který spadá do 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, platí, že objednatel výslovně souhlasí s tím, aby mu poskytovatel kurz ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy poskytl.

7.3         V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy v případě poskytnutí:

(i)                 služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(ii)               ubytování, dopravy, stravování nebo využití volného času, pokud poskytovatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

7.4         V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

7.5         Pro odstoupení od smlouvy zašle objednatel poskytovateli formulář pro odstoupení od smlouvy/zprávu na emailovou adresu poskytovatele nebo na doručovací adresu poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel bezodkladně potvrdí objednateli emailem přijetí této zprávy.

7.6         Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle odst. 7.1 obchodních podmínek, vrátí poskytovatel objednateli bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to na stejný účet, ze kterého byly odeslány, neurčí-li objednatel jinak.

7.7         Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy emailem zaslaným na emailovou adresu poskytovatele nebo doporučeným dopisem zaslaným na doručovací adresu poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. V případě tohoto odstoupení je však objednatel povinen uhradit poskytovateli storno poplatek, a to v následující výši:

(i)                 při zrušení účasti na kurzu ve lhůtě 15 a více dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 25% celkové ceny kurzu;

(ii)               při zrušení účasti na kurzu ve lhůtě 14 a méně dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 50% celkové ceny kurzu.

7.8         Jestliže objednatel uhradil zálohu nebo celou částku ceny kurzu a včas oznámil, že se klient nemůže již uhrazeného kurzu zúčastnit, lze platbu převést na jiný termín nebo jiný kurz pořádaný poskytovatelem (dle volby objednatele). Objednatel také může požadovat, aby byl kurz poskytnut jiné osobě (odlišné od objednatele a/nebo klienta), kterou objednatel určí (tzv. náhradník), přičemž v tomto případě se objednateli uhrazená cena nevrací ani se nepřevede na jiný termín nebo jiný kurz poskytovatele.

7.9         Pokud se klient po uhrazení ceny kurzu na kurz vůbec nedostaví bez předchozího oznámení změny, účtuje se objednateli poplatek ve výši ceny kurzu.

7.10       Vyúčtování a vrácení zaplacené částky snížené o storno poplatek se uskuteční do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

7.11       Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

(i)                 je-li objednatel v prodlení s platbou doplatku;

(ii)               ze závažných důvodů, kterými se rozumí zejména naplnění kapacity kurzu, nedostatek účastníků pro daný kurz, nemoc lektora, neplnění smlouvy jiným subjektem, jehož plnění či součinnost je nezbytná k realizaci kurzu.

V takovém případě bude objednateli vrácena částka, kterou uhradil, a smlouva zanikne.

8.            ODPOVĚDNOST ZA VADY a reklamační řád

8.1         Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel odpovídá objednateli za to, že kurz je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že obsah kurzu a délka jeho trvání odpovídá popisu uvedenému na webových stránkách ke dni uzavření smlouvy.

8.2         Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky poskytovaných služeb.

8.3         Za konkrétní obsah jednotlivých lekcí, ze kterých je kurz složen, odpovídá vždy daný lektor.

8.4         Kurz je považován za poskytnutý bez vad, pokud:

(i)                 má vlastnosti ujednané mezi poskytovatelem a objednatelem a pokud taková dohoda nebyla uzavřena, má kurz vlastnosti popsané poskytovatelem v rámci nabídky služeb nebo očekávané s ohledem na povahu a druh kurzu;

(ii)               hodí se k obvyklému účelu s ohledem na povahu a druh kurzu;

(iii)             je v odpovídajícím množství a míře;

(iv)             je v odpovídající jakosti a provedení; a

(v)               vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.

8.5         V případě, že kurz při poskytnutí vykazuje vady, má objednatel právo požádat poskytnutí nového kurzu bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze části kurzu, je objednatel oprávněn požadovat náhradu pouze této části; pokud to není možné, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8.6         Pokud není poskytovatel schopen poskytnout nový kurz nebo jejího část bez vad, případně pokud nebude poskytovatel schopen vyřídit předmětný nárok objednatele v přiměřené době nebo ho bude možné vyřídit pouze za cenu značných obtíží pro objednatele, pak má objednatel právo žádat přiměřenou slevu z ceny kurzu.

8.7         Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u poskytovatele zasláním emailu na kontaktní email uvedený v obchodních podmínkách. Při uplatnění práva z vadného plnění je objednatel povinen prokázat uzavření smlouvy. Objednatel má povinnost vytknout objednateli vadu, tedy dodat popis vady kurzu, kvůli které ho reklamuje.

8.8         Poskytovatel vystaví po učinění reklamace objednateli potvrzení, které bude obsahovat mimo jiné informace, kdy objednatel uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace dle objednatele a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.

8.9         Poskytovatel rozhodne o reklamaci objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.

8.10       Reklamace kurzu bude poskytovatelem vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění za předpokladu, že poskytovatel obdržel veškeré podklady potřebné k jejímu vyřízení, pokud se poskytovatel s objednatelem nedohodnou na delší lhůtě.

8.11       Po vyřízení reklamace bude objednatel poskytovatelem informován o vyřízení reklamace, případně o zamítnutí reklamace se zdůvodněním.

9.            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1         Objednatel bere na vědomí, že zakoupením kurzu vyjadřuje souhlas s respektováním soukromí všech zúčastněných osob a nebude žádné informace zmiňované v kurzu sdílet mimo tento kurz, rovněž tak žádné informace o způsobu předávání těchto informací či průběhu kurzu.

9.2         Objednatel bere na vědomí, že veškerý obsah kurzu, právě tak jako reference, diskuze a další sdílený materiál, je vlastnictvím poskytovatele a objednatel dává poskytovateli souhlas, aby poskytovatel mohl nakládat s veškerým obsahem kurzů, programů dle svého uvážení.

9.3         Poskytovatel nenese odpovědnost za fyzické, mentální a jiné zdraví klienta. Klient je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům kurzu svým neuváženým či jiným chováním.

9.4         Poskytovatel je oprávněn vyloučit klienta z účasti v kurzu nebo jeho části v případě, že by klient nerespektoval tyto obchodní podmínky a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh kurzu, ostatní účastníky kurzu nebo poskytovatele anebo v případě, že by klient narušoval průběh kurzu, resp. jednotlivých částí nevhodným (tj. agresivním, útočným, rušivým či jinak negativním) chováním. V případě vyloučení klienta z kurzu není nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

9.5         Je-li klientem osoba odlišná od objednatele, je objednatel povinen poučit klienta o právech a povinnostech uvedených v tomto čl. 9 obchodních podmínek a zajistit jejich dodržování klientem.

10.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1       Při provozování webových stránek (resp. objednávání služeb) dochází ke zpracování osobních údajů objednatele, případně klienta. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, dle potřeby také identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa sídla nebo místa podnikání, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení na emailovou adresu objednatele.

10.2       Poskytovatel je dle platných právních předpisů povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Poskytovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

10.3       Veškeré informace o ochraně osobních údajů dle platných právních předpisů jsou uvedeny v Pravidlech zpracování a ochrany osobních údajů zde.

11.         DORUČOVÁNÍ

11.1       Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

11.2       Objednatel doručuje korespondenci poskytovateli na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel doručuje korespondenci objednateli na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

12.         DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

12.1       Tento článek obchodních podmínek je účinný pouze vůči objednateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku obchodních podmínek se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

12.2       Poskytovatel tímto sděluje objednateli – spotřebiteli další povinné informace:

(i)                 k užívání webových stránek a k uzavření smlouvy je potřeba mít přístup k síti Internet, případně telefonické spojení;

(ii)               smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem elektronicky a není přístupná;

(iii)             opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět zasláním emailu na adresu info@selfbuildingcamp.cz;

(iv)             poskytovatel dodržuje všechny platné právní předpisy České republiky, žádné kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku nejsou pro poskytovatele závazné;

(v)               objednatel má právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem na adrese Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí, na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

13.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1       Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.

13.2       Tyto obchodní podmínky, jakož i smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva dle předchozí věty není objednatel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a která by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. července 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.3       Ustanovení § 557, § 1793, § 1732 občanského zákoníku se nepoužije.

13.4       Jakékoliv spory vzniklé na základě smlouvy a/nebo obchodních podmínek budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

13.5       Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, nastoupí na jeho místo ustanovení, jehož smysl se neplatnému/neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

13.6       Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2022.

 

Přílohy:

  1. Formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené objednatelem mimo svou podnikatelskou činnost jakožto spotřebitelem

{{ report }}

CHCI NA CAMP

Termín: 18.-24.8.2022
Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*
Tvůj ideální čas pro telefonní schůzku & Tvoje speciální požadavky.
Budu platit:
{{ stringPaymentType1 }} {{ stringPaymentType2 }}
Kolik platím:
{{ data.priceString }}

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů a všeobecnými obchodními podmínkami.

{{ report }}

NAPIŠ NÁM

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*
Otázka*

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů.