Privacy Policy

Ochrana osobních údajů

1. Úvod

1.1 Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem našich webových stránek, svěřujete nám své osobní údaje. Nyní bychom Vás rádi seznámili s pravidly, kterými se řídíme při zpracování a ochraně Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme vyhotovili tento dokument (dále jen „Pravidla“), který stanovuje pravidla zpracování a ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Evropské Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

1.2 Účelem těchto Pravidel je umožnit vám kontrolu, zajistit informovanost a seznámit Vás s tím, které osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.

2. Správce

2.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost Shining Agency s.r.o., IČ: 172 99 896, se sídlem na adrese Vinecká 1, 293 01 Mladá Boleslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 369589 (dále jen „Správce“).

2.2 Správce mimo jiné provozuje webové stránky dostupné na internetové adrese www.selfbuildingcamp.cz (dále jen „Webové stránky“).

2.3 Osobní údaje, které nám sdělíte/poskytnete v souvislosti s návštěvou Webových stránek a/nebo v souvislosti s využitím námi nabízených služeb zpracováváme jako správce osobních údajů, tzn. že určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, také vybíráme případné zpracovatele, kteří nám se zpracováním osobních údajů pomáhají.

2.4 Dotazy ohledně zpracování a/nebo ochrany Vašich osobních údajů prosím zasílejte na emailovou adresu: info@selfbuildingcamp.cz.

2.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Prohlášení správce

3.1 Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnými právními předpisy, tedy že

(i) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu;

(ii) plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů; a

(iii) umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

4. zpracování osobních údajů

4.1 Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v souvislosti s Vaší návštěvou našich Webových stránek a/nebo v návaznosti na Vaše dobrovolné poskytnutí osobních údajů Správci.

4.1.1 Vaše konkrétní osobní údaje získáme a budeme zpracovávat jen tehdy, když nám je dobrovolně poskytnete, a to (i) vyplněním kontaktního formuláře na Webových stránkách, (ii) při telefonickém hovoru, (iii) při osobním setkání, (iv) zasláním údajů pro přípravu smlouvy, účetních dokladů.

4.1.2 Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a pokud je to nezbytné, také IČ, DIČ, adresu sídla nebo místa podnikání (v případě, že objednáváte jako podnikatel).

4.1.3 Také zpracováváme Vaši IP adresu, cookies, informace o objednaných a zakoupených kurzech, fotografie z kurzů, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto kurzů, Vaše reference a další poskytnuté příspěvky uvedené pod Vaším jménem.

4.2 Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

(i) poskytování služeb, plnění smlouvy, protože zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adrese a další informace uvedené v čl. 4.1.2 těchto Pravidel je nezbytné k plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Správcem;

(ii) daňové účely a vedení účetnictví, jste-li našimi klienty, protože Vaše fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným povinnostem pro vystavování a evidenci daňových dokladů a vedení účetnictví;

(iii) marketing, zejména v podobě zasílání obchodních sdělení, marketingových nabídek a newsletterů, přičemž k tomuto účelu využíváme Vaše jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon. Jste-li našimi klienty, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. Odběr emailů můžete ukončit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu, případně zasláním emailu na náš kontaktní email. Pokud nejste našimi klienty, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu. Souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu, případně zasláním emailu na náš kontaktní email;

(iv) pokročilý marketing, který znamená, že pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme využít Vaši emailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu, případně zasláním emailu na náš kontaktní email.;

(v) fotografická dokumentace, videozáznamy, reference, IP adresa, cookies a informace o objednaných a zakoupených kurzech, kdy pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme využít Vaše fotografie, videozáznamy z kurzů, Vaše reference, zpětné vazby, apod., Vaši IP adresu, cookies a informace o objednaných a zakoupených kurzech. Souhlas můžete odvolat zasláním emailu na náš kontaktní email.

4.3 Doba zpracovávání osobních údajů je následující:

(i) osobní údaje za účelem poskytování služeb, plnění smlouvy – po dobu trvání smlouvy a dále po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty a poté tři roky od posledního poskytnutí naší služby;

(ii) osobní údaje pro daňové a účetní účely – po dobu, po níž jsme povinni dle platných právních předpisů archivovat doklady v účetnictví;

(iii) osobní údaje pro marketingové účely – jste-li naším klientem, Vaše údaje pro marketingové účely budeme zpracovávat po dobu poskytování naší služby a poté pět let od posledního poskytnutí naší služby. Nejste-li naším klientem, Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu pěti let od udělení souhlasu;

(iv) osobní údaje pro pokročilý marketing – po dobu tří let od udělení souhlasu;

(v) fotografie, videozáznamy, reference - do té doby, dokud svůj souhlas neodvoláte;

(vi) IP adresa, cookies – po dobu 1 roku od udělení souhlasu;

(vii) informace o objednaných a zakoupených kurzech - po dobu tří let od udělení souhlasu.

Po uplynutí doby zpracování Vaše osobní údaje bezodkladně vymažeme.

4.4 V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

5. Předání osobních údajů třetím osobám

5.1 Vaše osobní údaje primárně zpracovává naše společnost. K Vašim osobním údajům tak mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou smluvně zavázáni chránit Vaše osobní údaje v případě, že s nimi přijdou jakkoliv do styku, a zachovávat mlčenlivost.

5.2 Zpracováním Vašich osobních údajů rovněž pověřujeme třetí osoby jako zpracovatele pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, se kterými nám pomáhají v souvislosti s naším podnikáním. Jedná se o osoby:

(i) zajišťující účetní, daňové a právní služby;

(ii) poskytující IT služby, emailingové a cloudové služby, služby v souvislosti s provozem Webových stránek a další technologickou podporu;

(iii) poskytující marketingové či fotografické služby; a

(iv) další osoby podílející se na dodání služeb vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi a osoby poskytující služby nám (jako správci) pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi, avšak vždy pouze a výlučně za účely shora uvedenými.

Při zpracování Vašich osobních údajů rovněž využíváme marketingové nástroje, např. Google analytics, MailerLite, Facebook pixel.

5.3 Zpracováním Vašich osobních údajů také pověřujeme třetí osoby, kteří jsou samostatnými správci osobních údajů a kteří zpracovávají Vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Patří mezi ně někteří obchodní partneři Správce (např. provozovatelé ubytování, apod.). S těmito příjemci Vašich osobních údajů není uzavírána žádná zvláštní smlouva o zpracování Vašich osobních údajů, neboť tyto osoby mají ohledně zpracování Vašich osobních údajů stejné povinnosti jako my a jsou tedy za zpracování Vašich osobních údajů odpovědni sami.

5.4 Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno pouze v rámci území států Evropské Unie.

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

6.1 V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud je budete chtít využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: info@selfbuildingcamp.cz. Jedná se zejména o tato práva:

(i) právo na informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme – toto právo je naplněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů;

(ii) právo na přístup k údajům, což znamená, že nás můžete kdykoliv vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 14 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jak a proč;

(iii) právo na doplnění, změnu osobních údajů – pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, můžete je nechat aktualizovat nebo opravit;

(iv) právo na omezení zpracování – toto právo můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo rozsah účelů zpracování;

(v) právo na přenositelnost, což znamená možnost získat osobní údaje, které jste nám jako správci poskytli, v běžném nebo strojově čitelném formátu, a tyto údaje můžete následně předat jinému správci. Údaje pro tento účel Vám dodáme ve lhůtě 14 dnů;

(vi) právo na výmaz– budete-li si to přát, vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, s výjimkou těch osobních údajů, jejichž uchování nám ukládá zákon (např. Vaše fakturační údaje po zákonem stanovenou dobu k uchovávání vystavených daňových dokladů). Výmaz proběhne ve lhůtě 14 dnů od doručení Vaší žádosti;

(vii) odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení – jste-li naším klientem, pak Vám tyto emaily zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud naším klientem zatím nejste, zasíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr těchto našich emailů, a to kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném emailu;

(viii) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – do 14 dnů od doručení Vaší námitky ukončíme zpracování Vašich osobních údajů, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(ix) právo podat stížnost – pokud máte pochybnosti, zda jsou naší společností jako správcem zpracovávány osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost, a to k Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze.

6.2 Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Vyplněním kontaktního formuláře na Webových stránkách:

(i) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte;

(ii) souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely zasílání emailem obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, pro marketingové účely, průzkumy trhu a přímé nabídky ze strany Správce;

(ii) prohlašujete, že zasílání informací podle předchozího bodu nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu platných právních předpisů.

7.2 S těmito Pravidly souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím kontaktního formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito Pravidly a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.3 Souhlas dle ustanovení 7.1 těchto Pravidel můžete kdykoliv písemně odvolat zasláním emailu na adresu info@selfbuildingcamp.cz, resp. odhlásit se z odběru obchodních sdělení kliknutím na odhlašovací tlačítko v každém zaslaném emailu.

8. Cookies

8.1 Při Vaší návštěvě Webových stránek zaznamená příslušný webový server standardním způsobem Vaši IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které navštívíte Webové stránky, webové stránky, které přes Webové stránky navštívíte a také datum a délku Vaší návštěvy Webových stránek. Cookies používáme pro měření návštěvnosti Webových stránek a přizpůsobení zobrazení Webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby a zvýšit uživatelskou přívětivost Webových stránek.

8.2 Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány jen na základě Vašeho souhlasu.

8.3 Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

9. OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Zpracovávané osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje a míře rizika. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

9.2 Zavazujeme se zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Správce je oprávněn tyto Pravidla dle potřeby změnit. Nová verze pravidel ochrany osobních údajů bude zveřejněna na Webových stránkách.

10.2 Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1.7.2022.

{{ report }}

CHCI NA CAMP

Termín: 18.-24.8.2022
Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*
Tvůj ideální čas pro telefonní schůzku & Tvoje speciální požadavky.
Budu platit:
{{ stringPaymentType1 }} {{ stringPaymentType2 }}
Kolik platím:
{{ data.priceString }}

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů a všeobecnými obchodními podmínkami.

{{ report }}

NAPIŠ NÁM

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*
Otázka*

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů.